Imprezy

Ełk Latin Festival. Twoje taneczne wakacje na Mazurach!

Ełk Latin Festival. Twoje taneczne wakacje na Mazurach!
Miejsce
Ełckie Centrum Kultury
Adres
ul. Wojska Polskiego 43
Ełk
Godzina
16:00
Bilety
Bilety · 159 zł
kup bilet
Udostępnij:
Dodaj do kalendarza

EŁK LATIN FESTIVAL 12-14 lipca 2019
Twoje taneczne wakacje na Mazurach

*(In English below)
*(Версия по-русски см. ниже)
*(Lietuvių kalba žemiau)

Taniec. Dobra muzyka. Słońce i woda. Czy może być lepiej? Może! Ale tylko na Ełk Latin Festiwal!
Trzydniowe wydarzenie taneczno-kulturalne. Uczta dla ciała i zmysłów. Kilkadziesiąt godzin warsztatów tanecznych pod okiem najlepszych instruktorów salsy kubańskiej, bachaty i reggeatonu, mambo, imprezy taneczne pod gołym niebem, koncert muzyki kubańskiej, DJ-e i mnóstwo pasjonatów tańca. A do tego Ełk - stolica jednego z najpiękniejszych regionów Polski - Mazur.
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
Ełk Latin Festival to przede wszystkim taniec. Warsztaty poprowadzą najlepsi w Polsce instruktorzy: salsy kubańskiej, bachaty i reggeatonu, mambo!. Zajęcia będą odbywać się na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym.

Potwierdzeni instruktorzy Ełk Latin Festival:

CUBAN SALSA:
- Edwar Ramos No Limit
- Eryk Januszyk
- Regla Maria Peñalver Hernández
- Olivia Szewczak
- Ania Kurowska
- Paulina ROOMBA Kozlowska
- Radek RADO Piatek
- Agata Sakowicz
- Łukasz Sakowicz

BACHATA
- Janis & Zoe
- Łukasz Raś
- Ewa Jankowska
- Monika Sek
- Daniel Rojewski
- Grzegorz Winiarek
- Karolina Winiarek

MAMBO / L.A.
- Marcin Tokarczyk
- Ewa Tokarczyk
- Basia Materka
- Lukasz Midura
- Sara Martinez
- Rafał Porębiak
- Aleksandra Świerszcz Porebiak


Tańczyć będziemy dosłownie wszędzie. Na salach treningowych, w klubach i pod gołym niebem tuż nad brzegiem jeziora. Strefy muzyczne, taneczne i gastronomiczne sprawią, że ełcka promenada, na ten wyjątkowy weekend zamieni się w Calle Obispo - główną ulicę Hawany, na której toczy się życie kulturalne, turystyczne i rozrywkowe.

DJ-e Ełk Latin Festival:
DJ Tresorman
DJ Pedro Niebudek

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Muzyczną gwiazdą Ełk Latin Feival będzie REY CEBALLO & TRIPULACION CUBANA. Muzyk wraz z zespołem zagra wieczorny koncert tuż nad brzegiem jeziora. Gorąca kubańska muzyka porwie do tańca całe miasto.

Mamy dla Was jeszcze jedną ogromną niespodziankę - niespotykaną wcześniej na polskich festivalach... bądźcie czujni :)
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
Cena:
Basic - 0zł
Full Pass - 159zł (40 EUR)
VIP - 99zł (25 EUR)
Pakiet VIP - upoważnia osobę do wejścia do ścisłej strefy zamkniętej na imprezach w Piątek i Sobotę, najbliżej sceny.
W strefach VIP serwujemy drobny poczęstunek w formie przystawek i lekkich dań wraz z napojami.
To świetna okazja by być pośród artystów i wykonawców!
Każdy w pakiecie otrzyma festiwalową koszulkę oraz gadżety!
(Pakiet VIP NIE DOTYCZY WARSZTATÓW)

Zapisy na:
www.elklatinfestival.pl

Ełk Latin Festival - Twoje taneczne wakacje!
Nie może Cię tam zabraknąć!

PATRONI MEDIALNI:
Rozmaitości Ełckie Rozmaitości Ełckie
Pixel PIXEL

---------------------------------------
EŁK LATIN FESTIVAL 12-14 July 2019
Your dance holiday in Masuria

Dance. Good music. Sun and water. Can it be better? Maybe! But only at the Ełk Latin Festival!
A three-day dance and cultural event. A feast for the body and senses. Several dozen hours of dance workshops under the supervision of the best instructors of Cuban salsa, bachata and reggeatonu, mambo, open air dance events, a concert of Cuban music, DJs and lots of dance enthusiasts. And to this Ełk - the capital of one of the most beautiful regions of Poland - Masuria.
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
Ełk Latin Festival is first of all a dance. The workshops will be hosted by the best instructors in Poland: Cuban salsa, bachata and reggeatonu, mambo !. Classes will be held at the basic and intermediate level.

Confirmed Ełk Latin Festival instructors:

CUBAN SALSA:
- Edwar Ramos No Limit
- Eryk Januszyk
- Regla Maria Peñalver Hernández
- Olivia Szewczak
- Ania Kurowska
- Paulina ROOMBA Kozlowska
- Radek RADO Piatek
- Agata Sakowicz
- Łukasz Sakowicz

BACHATA
- Janis & Zoe
- Łukasz Raś
- Ewa Jankowska
- Monika Sek
- Daniel Rojewski
- Grzegorz Winiarek
- Karolina Winiarek

MAMBO / L.A.
- Marcin Tokarczyk
- Ewa Tokarczyk
- Basia Materka
- Lukasz Midura
- Sara Martinez
- Rafał Porębiak
- Aleksandra Świerszcz Porebiak


We'll be dancing everywhere. In training rooms, in clubs and under the stars right on the shore of the lake. Music, dance and gastronomic zones will make the Ełk promenade, on this special weekend, turn into Calle Obispo - the main street of Havana, where cultural, tourist and entertainment life takes place.

DJs of the Ełk Latin Festival:
DJ Tresorman
DJ Pedro. Not build

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

The musical star of Ełk Latin Feival will be REY CEBALLO & TRIPULACION CUBANA. The musician and the band will play an evening concert right on the shore of the lake. Hot Cuban music will take you to dance the whole city.

We have one more big surprise for you - unprecedented at Polish festivals ... be vigilant :)
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
Price:
Basic - PLN 0
Full Pass PLN 159 (40 EUR)
VIP PACKAGE - PLN 99 (25 EUR ) Applies only to events


Subscriptions for:
www.elklatinfestival.pl

Ełk Latin Festival - Your dancing holidays!
You can not miss it!


----------------------------------------
EŁK LATIN FESTIVAL 12-14 июля 2019 года
Ваш танцевальный праздник в Мазурии

Танцы. Хорошая музыка Солнце и вода. Что-то может быть лучше? Может быть! Но только на Ełk Latin Fetival!
Трехдневное танцевально-культурное мероприятие. Праздник для тела и чувств. Несколько десятков часов танцевальных мастер-классов под руководством лучших инструкторов кубинской сальсы, бачаты и реггеатону, мамбо, танцевальных мероприятий под открытым небом, концерта кубинской музыки, диджеев и множества любителей танцев. И до этого Ełk - столица одного из самых красивых регионов Польши - Мазурии.
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
EŁK LATIN FESTIVAL - это прежде всего танец. Мастер-классы будут проводить лучшие инструкторы в Польше: кубинской сальсы, бачаты и реггеатону, мамбо! Занятия будут проходить на базовом и среднем уровне.

Подтвержденные инструкторы Ełk Latin Fetival

CUBAN SALSA:
- Edwar Ramos No Limit
- Eryk Januszyk
- Regla Maria Peñalver Hernández
- Olivia Szewczak
- Ania Kurowska
- Paulina ROOMBA Kozlowska
- Radek RADO Piatek
- Agata Sakowicz
- Łukasz Sakowicz

BACHATA
- Janis & Zoe
- Łukasz Raś
- Ewa Jankowska
- Monika Sek
- Daniel Rojewski
- Grzegorz Winiarek
- Karolina Winiarek

MAMBO / L.A.
- Marcin Tokarczyk
- Ewa Tokarczyk
- Basia Materka
- Lukasz Midura
- Sara Martinez
- Rafał Porębiak
- Aleksandra Świerszcz Porebiak


Мы будем танцевать везде. В тренировочных залах, в клубах и под звездным небом, прямо на берегу озера. В эти особые выходные, музыкальные, танцевальные и гастрономические зоны превратят набережную Элка в Калле Обиспо - главную улицу Гаваны, где проходит культурная, туристическая и развлекательная жизнь.

Ди-джеи Ełk Latin Fetival:
DJ Tresorman
DJ Pedro Niebudek

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Музыкальной звездой Ełk Latin Fetival станет REY CEBALLO & TRIPULACION CUBANA. Музыкант вместе с группой сыграют вечерний концерт прямо на берегу озера. Горячая кубинская завтавит танцевать весь город.

У нас есть еще один большой сюрприз - беспрецедентный на польских фестивалях ... будьте внимательны :)
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
Цена:
Базовый - 0 злотых
Фулл-пасс 159 злотых (40 EUR)
VIP ПАКЕТ - 99 злотых (25 EUR) - Относится только к событиям

Запись на:
www.elklatinfestival.pl

Ełk Latin Fetival - Ваши танцевальные каникулы!
Вы не можете это пропустить!

12-14 июля 2019 года
Адрес: Културный Центр Элка
ул. Войска Польского 47,
19-300 Элк

-------------------------------------------------------
EŁK LATIN FESTIVAL 2019 metų liepos 12-14 dienomis
Šokių šventė Mazurijoje Jums

Šokiai, gera muzika, saulė ir vanduo. Kas gali būti geriau? Gali! Bet tik šokių šventėje Ełk Latin Fetival!
Pramoginis-kultūrinis renginys, trunkantis tris dienas. Šventė sielai ir jausmams. Geriausių Kubietiškos salsos, Bachatos ir Regetono, Mambo šokių meistrų-instruktorių po atviru dangumi, kubietiškos muzikos koncerto, didžėjų ir daugelio šokių megėjų dešimtys valandų. Be to Ełk – gražiausio Lenkijos regiono Mazurijos sostinė.
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
EŁK LATIN FESTIVAL – pirmiausiai, tai yra šokis. Meistriškumą rodys geriausi Kubietiškos salsos, Bachatos ir Regetono, Mambo šokių instruktoriai iš Lenkijos! Vykstantys užsiėmimai bus bazinio ir vidutinio lygio.
Patvirtinti Ełk Latin Fetival instruktoriai:

CUBAN SALSA:
- Edwar Ramos No Limit
- Eryk Januszyk
- Regla Maria Peñalver Hernández
- Olivia Szewczak
- Ania Kurowska
- Paulina ROOMBA Kozlowska
- Radek RADO Piatek
- Agata Sakowicz
- Łukasz Sakowicz

BACHATA
- Janis & Zoe
- Łukasz Raś
- Ewa Jankowska
- Monika Sek
- Daniel Rojewski
- Grzegorz Winiarek
- Karolina Winiarek

MAMBO / L.A.
- Marcin Tokarczyk
- Ewa Tokarczyk
- Basia Materka
- Lukasz Midura
- Sara Martinez
- Rafał Porębiak
- Aleksandra Świerszcz Porebiak

Mes šoksime visur. Treniruoklių salėse, klubuose ir po žvaigždėtu dangumi, tiesiog ant ežero kranto. Šį ypatingą savaitgalį, muzikos, šokių ir gurmaniško maisto zonos pavers Elko krantine į Calle Obispo, pagrindinę Havanos gatvę, kur verda kultūrinis, turistinis ir pramoginis gyvenimas.

Ełk Latin Fetival didžėjai:
DJ Tresorman
DJ Pedro Niebudek

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Ełk Latin Fetival muzikine žvaigžde taps REY CEBALLO & TRIPULACION CUBANA. Muzikantas su grupe surengs vakarinį koncertą tiesiog ant ežero kranto. Karšta kubietiška muzika privers šokti viso miesto gyventojus ir svečius.

Turime dar vieną didelę staigmeną – Lenkijos festivaliuose neturinčią panašumų... būkite pastabūs :)
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
Kaina:
Bazinė - 0 zlotų
Be apribojimų 159 zlotų (40 EUR)
VIP PAKUOTĖ - 99 PLN (25 EUR) Taikoma tik renginiams


Registracija:
www.elklatinfestival.pl

Ełk Latin Fetival – Jūsų šokių atostogos!
Negalite šito praleisti!

2019 metų liepos 12-14 dienomis
Adresas:
Ełckie Centrum Kultury
ul. Wojska Polskiego 47
19-300 Ełk

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej